Przejdź do
stowarzyszenia
Stowarzyszenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym Możesz Więcej Mińsk Mazowiecki

Zespół Szkół – podstawowe informacje

W skład Zespołu Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” wchodzi:

 • Przedszkole Specjalne,
 • Szkoła Podstawowa Specjalna
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju
 • Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze
 •  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Do Zespołu przyjmowani są uczniowie z powiatu mińskiego i ościennych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. z niepełnosprawnością ruchową w normie intelektualnej lub z upośledzeniem lekkim,
 2. z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 3. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 4. z autyzmem,
 5. z przewlekłymi chorobami, uniemożliwiającymi uczęszczanie do ogólnodostępnej szkoły,
 6. z upośledzenie głębokim (do Zespołów Rewalidacyjno – Wychowawczych)

Realizacja obowiązku szkolnego może trwać do ukończenia przez ucznia 24 roku życia.

Zespół pracuje w godzinach 8-16. W godzinach tych: ZAPEWNIAMY BEZPŁATNĄ EDUKACJĘ, REHABILITACJĘ I TERAPIĘ DLA KAŻDEGO UCZNIA NASZEJ PLACÓWKI.

Dzieci do szkoły Z CAŁEGO POWIATU są dowożone busami, zapewnionymi przez poszczególne gminy lub przez rodziców (każda gmina zwraca rodzicom koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły, będącego w obowiązku szkolnym)

W klasach szkolnych i oddziałach przedszkolnych uczy się od 2 do 4 uczniów. W każdym oddziale pracuje oligofrenopedagog lub inny specjalista w zależności od niepełnosprawności dziecka, zapewniona jest również pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej. Pracujemy w oparciu o wielospecjalistyczną, kompleksową diagnozę każdego dziecka. Wszystkie zajęcia są zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka.

 

Dziękujemy naszym partnerom

Dziękujemy naszym darczyńcom

©2015 Wszystkie prawa zastrzeżone Stowarzyszenie „Możesz Więcej”

Tworzenie stron www - Veden.pl